Nhấn chuột phải vào khung Project rồi chọn Import…

Nhấn chuột phải vào khung Project rồi chọn Import...