Hậu kỳ

Hậu kỳ là bước cuối cùng hoàn thành bộ phim bao gồm dựng phim, kỹ xảo, âm thanh theo kịch bản.

Dựng phim

dựng cơ bản để toàn bộ video thành một bộ phim có cấu trúc và mạch truyện giống kịch bản.

Kỹ xảo

xử lý các kỹ xảo, hiệu ứng chuyển cảnh, title, VFX để video chuyên nghiệp

Âm thanh, Màu sắc

xử lý âm thanh, colorgrading màu sắc toàn bộ video