Dự án quay phim công ty Ngũ hành dưỡng sinh viện

Tên khách hàng: Công ty Ngũ Hành Dưỡng Sinh Viện

Ngày thực hiện: 26/11/2017

Danh mục: Quay phim công ty

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 5-7 triệu

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày