Quay phim bài giảng- trung tâm tiếng anh My World

Tên khách hàng: Trung tâm tiếng Anh My World

Ngày thực hiện: 26/12/2017

Danh mục: Quay + dựng phim

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 5-7 triệu

Thời gian thực hiện: 3 -5 ngày