Dự án sản xuất phim ngắn- mỹ phẩm Ái Vy

Tên khách hàng: Mỹ Phẩm Ái Vy

Ngày thực hiện: 10/10/2017

Danh mục: Quay phim quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm Ái Vy

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 3-5 triệu/ buổi

Thời gian thực hiện: 3-5 ngày