Quay video giới thiệu sản phẩm Smanos W120

Tên khách hàng: Sản phẩm thiết bị công nghệ

Ngày thực hiện: 12/01/2018

Danh mục: Quay + dựng video giới thiệu sản phẩm

Xử lý hậu kỳ: Phức tạp

Dự tính chi phí: 10-15 triệu/12 video

Thời gian thực hiện: 7 ngày

 

Ekip Lamphim.vn đang thực hiện cảnh quay MC giới thiệu sản phẩm
1 trong những góc quay Lamphim.vn chọn thực hiện cảnh quay giới thiệu sản phẩm SMANOS
Ekip Lamphim.vn đang thực hiện cảnh quay MC giới thiệu sản phẩm